اگر می خواهید رفتار مدیران و مسئولان را در زمان رخ دادن یک بحران ببینید به این فیلم 56 ثانیه ای نگاه کنید!
مطالب پیشنهادی