متهم را بازداشت می‌کنند تا طرف اقرار کند و بعد پرونده سازی کنند
۱۲ام اسفند ۱۳۹۶ سرگرمی

وکیل دادگستری باید بتواند از هرکسی دفاع
کند و دغدغه تبعات بعد آن را نداشته باشد و از سوی دیگر، قوه قضائیه و مجریه نباید
در کار وکلا دخالت کنند
.

خانواده‌ها به ما مراجعه کرده و مشکلات
را می‌گویند و از طولانی بودن بازجویی‌ها بدون وکیل مخصوصا در جرایم سیاسی و از تاثیر
بازجوها در رای قضات می‌گویند. گاهی عنوان می‌شود که متهم را بازداشت می‌کنند تا طرف
اقرار کند و بعد پرونده سازی کنند. یا برخی طولانی مدت دربازداشت انفرادی هستند درحالی
که طبق قانون جرم سیاسی با شرایطی حداکثر
۱۵ روز
انفرادی مجاز است
.

شخصی می‌گفت ۶ماه
انفرادی بودم و بدون وکیل و می‌گفتند وکیل شما باید در لیست مورد تایید رئیس قوه قضائیه
باشد. درحالی که چنین لیستی وجود نداشت
.

آیین دادرسی کیفری تصویب شد امابه درخواست
رئیس قوه قضائیه اجرا نشد تا بعدا اصلاح شود. چند مورد اصلاحات در کمیسیون قضایی صورت
گرفت که بدون رای گیری در صحن علنی به شورای نگهبان فرستاده شد. یکی از آنها تبصره
ماه
۴۸ این
قانون است که تایید وکلا در پرونده‌‌های امنیتی از سوی رئیس قوه قضائیه اضافه شد و
به خاطر این تبصره بسیاری از پرونده سیاسی بدون وکیل اجرا می‌شود و رانت بوجود آورده
است و حق متهم از بین می‌رود. اکنون پرونده‌های سیاسی نزد چند قاضی خاص و وکیل خاص
می‌رود
.

در قانون ضابطین زیادی وجود دارد که در قانون آیین دادرسی کیفری، ماموران
اطلاعات سپاه نیز به ضابطان اضافه شدند. در برخی پرونده‌ها گفته می‌‌شود که بازجوها
نقش اصلی دارند که در این بین حق متهم ضایع می‌شود
.

در قانون آیین دادرسی قدیم نبود وکیل موجب
نقض حکم بود که این مطلب در قانون جدید حذف شد که به نظر من آسیب است. نباید بعد از
اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، این قانون یکسره به شورای نگهبان می‌رفت ولی غفلتی
شد که حداقل آسیب تبعیض بین وکلا است که مخالف قانون اساسی است
.

فکر تشکیل دادگاه ویژه روحانیت، حمایت از روحانیون بود. قانون دستور داده
برای روحانی وکیل روحانی باشد اما چه لزومی دارد که شاکی هم باید وکیل روحانی داشته
باشد؟ چرا باید از بین افراد معین انتخاب شوند؟ من در مساله مشهد که سخنرانی داشتم
دادستان درب سالن را پلمپ کرد. بنده شکایت کردم که گفتند وکیل باید روحانی باشد چون
مشتکی عنه روحانی است. به نظر من این کار ضایع کردن حق مردم است. مگر فرد روحانی مسائل
پنهانی دارد که می‌خواهند علنی نشود؟ مگر حکومت طبقاتی داریم یا به عهد ساسانیان برگشتیم؟
در این امر باید بازنگری شود./ ایلنا


مطالب پیشنهادی